Документа школе

Школски развојни план 2017-2022

Школски програм рада 2018-2022.година

Анекс Школског програма рада 2019-2022. година

Статут

Извештај о реализацији Годишњег плана рада школе за 2019-20

Годишњи план рада школе 2020-21

Одлука о избору уџбеника који ће се мкористити од школске 2023/2024. до 2026/2027. године


Правилници

Правилник заштите од пожара Гимназије

Преузми документ


Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених 2018. година

Преузми документ


Правилник о испитима у Гимназије

Преузми документ


Правилник о канцеларијском и архивском пословању Гимназије

Преузми документ


Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика за време боравка у школи и свих активности које организује школа 2018.

Преузми документ


Правилник о васпитно-дисциплинској и материјалној одговорности ученика Гимназије 2018. година

Преузми документ


Правилник о похваљивању и награђивању ученика Гимназије

Преузми документ


Правилник о понашању у школи 2018. година

Преузми документ


Правилник о раду 2018. година

Преузми документ


Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова
Преузми документ

Правилник о организацији и систематизацији послова

Преузми документ


Правилник о накнади трошкова за долазак и одлазак са рада у Гимназији

Преузми документ


Пословници

Пословник о раду наставничког већа 2018.

Преузми документ


Пословник о раду савета родитеља 2018.

Преузми документ


Пословник о раду школског одбора 2018.

Преузми документ