Уџбеници

На основу члана 34. Закона о уџбеницима („Службени гласник РС“ бр. 27/2018 од 6.4.2018. године), на образложен предлог стручних већа за области предмета, Наставничко веће Гимназије „Светозар Марковић“ Јагодина, на седници одржаној дана 13.09. 2019. године, донело је

ОДЛУКУ

o избору уџбеника који ће се користити од школске 2019/2020. до 2022/2023. године

 

 1. У Гимназији „Светозар Марковић“ у Јагодини, у периоду од школске 2019/2020. до 2022/2023. године, користиће се уџбеници наведени у прилогу ове одлуке, са одговарајућим образложењем, који чине њен саставни део,
 2. Уџбеници из става 1. ове одлуке изабрани су из важећег каталога одобрених уџбеника за гимназије и стручне школе.
 3. Ова одлука биће достављена Министарству просвете, науке и технолошког развоја, а објавиће се и на веб-сајту школе.

 

О б р а з л о ж е њ е

Чланом 34. Закона о уџбеницима прописано је, између осталог, да се избор уџбеника врши за период од четири школске године и да одлуку о избору уџбеника доноси наставничко веће на образложен предлог стручних већа за области предмета, односно стручног већа за разредну наставu, као и да Школа из Каталога уџбеника бира уџбеник за сваки предмет у сваком разреду, о чему обавештава Савет родитеља. Oва одлука почиње да важи од 2019/2020. школске године и односи се на наредне четире године.

Директор школе,

Мирослав Вељковић

СПИСАК УЏБЕНИКА

1. Српски језик и књижевниост

ПРЕУЗМИ СПИСАК УЏБЕНИКА У ПДФ ФОРМАТУ

2. Историја

ИСТОРИЈА

Актив наставног предмета историја користиће уџбенике издавачке куће КЛЕТ -Фреска из Београда. Уџбеници ове издавачке куће коришћени су и у претходном периоду у сва четири разреда свих смерова, сем у првом и другом разреду смера специјализованог ИТ одељења, који је користио уџбеник издавачке куће Завод за издавање уџбеника Београд за средње стручне школе због наставног плана и програма овог смера. У изради уџбеника издавачке куће Фреске учествовали су редовни професори и доценти Филозофског факултета у Београду, као и наставници наставног предмета историја, што даје компетенцију и стручност уџбеницима. Сви уџбеници одобрени су од стране Министарства просвете.

 

Аутори уџбеника по разредима:

Први разред:

 • Историја са одабраним историјским изворима за 1. разред гимназије, Немања Вујчић, Фреска број одобрења министра: 650-02-242/2019-03

У изради уџбеника учествовали су еминентни стручњаци из области Старог Истока, Старе Грчке, Старог Рима, као и историје Средњег века, а такође су прошли и стручну рецензију. Уџбеник је писан јасним и разумњивим стилом, што даје могућност ученицима да лакше савладају и усвоје градиво. Свака наставна јединица почиње уводом, а завршава се радним делом, који садржи одломке из историјских извора и савремене литературе.Такође уџбеник је опремљен картама, илустрацијама, појмовником.

Други разред:

 1. Радивој Радић, Јасмина Милановић, Историја за други разред гимназије општег и друштвено – језичког смера, Београд 2016. Министарство просвете одобрило је уџбеник решењем број 650 -02 -65 /2015 -06 од 1.3.2016. године.

Уџбеник је урађен према предвиђеном наставном плану и програму. У изради уџбеника учествовали су еминентни стручњак из Средњег века. Свака наставна јединица пропраћена је илустрацијама, картама, као иодговарајућим изворима.

 

 1. Биљана Крстић, Александра Крстић, Историја за други разред гимназије природно- математичког смера, Београд 2013. Министарство просвете одобрило је уџбеник решењем број 650 -02 -65 /2012 -06 од 25. 1. 2013. године.

 

 1. Историја за четворогодишње стручне и уметничке школе, Иван Бецић, 650-02-15/2006-06 од 23.6.2006.
 2. Историјаза гимназије општег и друштвено-језичког смера, Смиља Марјановић Душанић и Марко Шуица ,650-02-53/2002-03 од 24.9.2002.

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: Свака наставна јединица пропраћена је илустрацијама, картама, као и одговарајућим историјским изворима. На крају уџбеника налази се хронологија догађаја, као списак препоручене литературе за наставнике. Сви наведени садржаји конципирани су да ученик има активнији однос према настави и предвиђеном градиву.

Трећи разред:     

 1. Радош Љушић, Историја за трећи разред гимназије општег и друштвено језичког смера, Београд 2013. Министарство просвете одобрило је уџбеник решењем број 650 -02 -405 /2011 -06 од 7. 2. 2013. године.

 

Уџбеник је урађен према утврђеном наставном плану и програму и подељен је на теме. Свака тема започиње кратим уводом, а завршава се задатком који је посвећен неком од важних проблема. Наставне јединице пропраћене су илустрацијама, картама, појмовником, као и задацима и питањима за домаћи. На крају уџбеника налази се времеплом, што омогућава ученицима да сагледају и направе паралеру свих догађаја који су обрадили. Уџбеник је прошао кроз стручну рецензију.

 1. Радош Љушић, Љубодраг Димић, Уџбеник за трећи разред природно – математичког смера и четврти разред општег и друштвено – језичког смера, Београд 2013. Министарство просвете одобрило је уџбеник решењем број 650 -02 -116 /2012 -06 од 29. 1. 2013. године.

 

Уџбеник обрађује догађаје од 1878. године до данас. Што је предвиђено утврђеним програмом и планом. Наставне јединице су допуњене историјским изворим, питањима и задацима, као и илустрацијама и картама. Концепција наставник јединица омогућује ученицима активно приступе у обради и подстичу их на самостлни рад. На крају уџбеника налази се хронологија свих догађаја. Уџбеник омогућује да се успостави корелација са другим наставним предметима.

Четврти разред:

Радош Љушић, Љубодраг Димић, Уџбеник за трећи разред природно – математичког смера и четврти разред општег и друштвено – језичког смера, Београд 2013. Министарство просвете одобрило је уџбеник решењем број 650 -02 -116 /2012 -06 од 29. 1. 2013. године.

Уџбеник обрађује догађаје од 1878. године до данас. Што је предвиђено утврђеним програмом и планом. Наставне јединице су допуњене историјским изворим, питањима и задацима, као и илустрацијама и картама. Концепција наставник јединица омогућује ученицима активно приступе у обради и подстичу их на самостлни рад. На крају уџбеника налази се хронологија свих догађаја. Уџбеник омогујује да се успостави корелација са другим наставним предметима.

ПРЕУЗМИ СПИСАК УЏБЕНИКА У ПДФ ФОРМАТУ
3. Географија

ГЕОГРАФИЈА

Први разред:

 1. Дејан Шабић, Рајко Галић, Снежана Вујадиновић, Географија за први разред гимназије, Нови логос. Уџбеник је одобрен решењем Министарства просвете 650-02-363/2018 -03 од 1.3.2019.
 2. Географија за први разред гимназије за нереформисана одељења, за специјализовано ИТ одељење и филолошки смер- Винко Ковачевић, Босиљка Младеновић Кљајић, „KLETT”. Уџбеник је одобрен решењем Министарства просвете 650-02-178/2012-06 од 4.02.2013.

Други разред:

Географија 2, уџбеник за други разред гимназије, Винко Ковачевић, Босиљка Младеновић Кљајић,  „KLETT”.  Уџбеник је одобрен решењем Министарства просвете 650-02-561/2014-06 од 1.10.2014.

Трећи разред:

Географија 3, уџбеник за трећи разред гимназије, Винко Ковачевић, Босиљка Младеновић Кљајић,  „KLETT”.  Уџбеник је одобрен решењем Министарства просвете 650-02-561/2014-06 од 26.3.2015.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: Савремени свет карактеришу динамичне друштвене промене које захтевају дефинисање циљева, задатака и садржаја географског образовања са циљем његове модернизације и актуелизације у складу са савременим потребама и захтевима друштва. Из тог разлога смо као  ови уџбеници сасвим новим приступом покушали да што верније укажу на савремене друштвене промене у свету. Такав приступ има за циљ да вам пробуди интересовање за географију кроз уочавање повезаности природне основе и друштвено-географске средине, упознавање промена у географској средини и развијање критичког мишљења.

ПРЕУЗМИ СПИСАК УЏБЕНИКА У ПДФ ФОРМАТУ
4. Биологија

ПРЕУЗМИ СПИСАК УЏБЕНИКА У ПДФ ФОРМАТУ
5. Математика

ПРЕУЗМИ СПИСАК УЏБЕНИКА У ПДФ ФОРМАТУ
6. Информатика

ПРЕУЗМИ СПИСАК УЏБЕНИКА У ПДФ ФОРМАТУ
7. Физика

ПРЕУЗМИ СПИСАК УЏБЕНИКА У ПДФ ФОРМАТУ
8. Хемија

ПРЕУЗМИ СПИСАК УЏБЕНИКА У ПДФ ФОРМАТУ
9. Социолологија

СОЦИОЛОГИЈА

Социологија, уџбеник за четврти разред гимназије и трећи  разред средњих стручних школа, Владимир Вулетић, Клетт, Београд, 2013.год број одобрења министра 650-02-135/2012-06 од 14.09.2012.год.

Овај уџбеник коришћен је и у претходном периоду и одлично је прихваћен код ученика.

ПРЕУЗМИ СПИСАК УЏБЕНИКА У ПДФ ФОРМАТУ
10. Устав и право грађана

УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА

Устав и права грађана, уџбеник за четврти разред гимназије и чеворогодишње стручне школе и трећи разред трогодишње стручне школе, Милан Гачановић, „KLETT”. Уџбеник је одобрен решењем Министарства просвете 650-02-304/2013-06 од 28.10.2013.

Образложење:

Уџбеник из предмета Устава и права грађана је урађен према наставном плану и програму и ученици га користе за полагање пријемног испита.

ПРЕУЗМИ СПИСАК УЏБЕНИКА У ПДФ ФОРМАТУ
11. Филозофија

ФИЛОЗОФИЈА

Трећи разред:

Логика, Гајо Петровић, 2001, ЈП Завод за уџбенике и наставна средства одобрен решењем Министарства просвете 106-413-00512/2002 од 3.10.2002.

Четврти разред:

 • Филозофија за 4. разред гимназије и стручних школа, Миле Савић, Владимир Н. Цветковић, Ненад Цекић, ЗУНС, одобрење министра: 650-02-31/2001-03 од 03.09.2001.год

Образложење: Уџбеник се озбиљно и широко бави питањима која су планирана наставним планом и програмом прописаном од Министарства просвете. Теме се разматрају широко , детаљно и пружају могућност професору да изабере шта ће узети као приоритет у разради наставних јединица. Група аутора која је написала овај уџбеник је озбиљно схватила свој задатак и направила изузетан уџбеник.

ПРЕУЗМИ СПИСАК УЏБЕНИКА У ПДФ ФОРМАТУ
12. Психологија

ПСИХОЛОГИЈА

Психологија 2 – за други  разред гимназије и други и трећи разред средње стручне школе, подручје рада Економија, право, администрација, Биљана Милојевић Апостоловић, Нови логос. Уџбеник је одобрен решењем Министарства просвете 650-02-521/2011-06 од 26.1.2012.

Образложење: Овај уџбеник коришћен је и у претходном периоду и одлично је прихваћен код ученика.

ПРЕУЗМИ СПИСАК УЏБЕНИКА У ПДФ ФОРМАТУ
13. Страни језици

ПРЕУЗМИ СПИСАК УЏБЕНИКА У ПДФ ФОРМАТУ
14. Музичка култура

ПРЕУЗМИ СПИСАК УЏБЕНИКА У ПДФ ФОРМАТУ
15. Ликовна култура

ПРЕУЗМИ СПИСАК УЏБЕНИКА У ПДФ ФОРМАТУ

16. Верска настава

 • Православни катихизис за I и II разред средњих школа, Игнатије Мидић, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд 2003.
 • Православни катихизис за III и IV разред средњих школа, Игнатије Мидић, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд 2006.

ПРЕУЗМИ СПИСАК УЏБЕНИКА У ПДФ ФОРМАТУ

17. Грађанско васпитање

 • Грађанско васпитање, приручник за наставнике, група аутора, МПС

ПРЕУЗМИ СПИСАК УЏБЕНИКА У ПДФ ФОРМАТУ