Општа документа

Правилник о плану и програму наставе и учења за гимназију – по новом (Друштвено језички смер, Општи смер, Природно-математички смер)

Напомена: Сви разреди у школској од школске 2021-2022 иду по овом Правилнику
Преузми документ


Правилник о наставном плану и програму за гимназије – по старом (Друштвено језички смер, Општи смер, Природно-математички смер)
Преузми документ


Програм наставе и учења гимназије за ученике са посебним способностима за филолошке науке (примењује се за 1. и 2. разред у школској 2021-2022. години)
Преузми документ


Правилник о наставном плану и програму за обдарене ученике у филолошкој гимназији (примењује се за 3. и 4. разред у школској 2021-2022. години)
Преузми документ


Програм наставе и учења гимназије за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику (примењује се за 1. и 2. разред у школској 2021-2022. години)
Преузми документ


Програм наставе и учења гимназије за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику (примењује се за  3. и 4. разред у школској 2021-2022. години)
Преузми документ


Посебан колективни уговор за запосленим у основним и средњим школама и домовима ученика
Преузми документ


Каталог радних места у јавним службама и другим организацијама у јавном сектору
Преузми документ

Допуна – Каталог радних места пратећих и помоћно-техничких послова
Преузми документ


Правилник о ближим условима за избор директора установа образовања и васпитања
Преузми документ


Правилник о програму опште и уметничке матуре
Преузми документ


Правилник о оцењивању ученика у средњем образовању и васпитању
Преузми документ


Правилник о сталном стручном усавршавању наставника, васпитача и стручних сарадника
Преузми документ


Правилник о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији
Преузми документ


Правилник о педагошкој норми свих облика образовно-васпитног рада наставника и стручних сарадника у средњој школи
Преузми документ


Правилник о изменама и допуни Правилника о евиденцији у средњој школи
Преузми документ

Правилник о евиденцији у средњој школи
Преузми документ


Правилник о упису ученика у средњу школу
Преузми документ


Приручник за самовредновање и вредновање рада школе
Преузми документ


Правилник о календару образовно-васпитног рада средњих школа за школску 2020/2021. годину
Преузми документ


Правилник о општим стандардима постигнућа за крај општег средњег образовања и средњег стручног образовања у делу општеобразовних предмета
Преузми документ


Правилник о Протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање („Службени гласник РС“, број 11 од 14. фебруара 2024)
Погледај на линку

Правилник о обављању друштвено-корисног, односно хуманитарног рада у установама образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 10 од 9. фебруара 2024)
Погледај на линку

Приручник „Поступање установа образовања и васпитања у кризним догађајима“
Погледај на линку


Правилник о јавним исправама које издаје средња школа
Преузми документ


Правилник о дипломама за изузетан успех ученика у средњим школама
Преузми документ


Правилник о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за гимназију
Преузми документ


Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност средњег образовања и васпитања
Преузми документ