Додатна настава

Циљ додатне наставе је да омогући обдареним и талентованим ученицима да прошире и да продубе своја знања и вештину из неких наставних области и предмета у складу са својим интересовањима, способностима и склоностима, као и да подстиче ученике на самосталан рад, развој логичког, стваралачког и критичког мишљења и да доприносе њиховом оспособљавању за даље самообразовање.

Додатним радом се обухватају ученици који постижу изузетне резултате у савладавању садржаја програма, који показују интересовање за проширивање знања и вештина и који су обдарени и талентовани за одређење области и предмете. Разредни старешина, предметни наставник, педагошко – психолошка служба школе и одељенска заједница ученика предлажу ученике за укључивање у додатни рад. Коначну одлуку о избору ученика за укључивање у додатни рад по наставним областима и предметима доноси одељенско или наставничко веће школе.

Програм додатног рада треба планирати и организовати у оквиру недељног распореда часова образовно васпитног рада.

Ове године ће школа учествовати на такмичењима из области: математике, информатике, физике, хемије, биологије, српског језика, страних језика, историје, музичке културе (хор).