Припремна настава

Припремни и допунски рад се остварује за ученике који стално полажу разредни или поправни испит и за ванредне ученике као и за оне који повремено заостају у савлађивању  образовно-васпитних садржаја у редовној настави.

Циљ је да омогући ученицима који заостају у савлађивању образовно-васпитних садржаја  да се лакше укључе у редовни васпитно-образовни процес. Садржаји су идентични прописаном наставном плану и програму. Пре издвајања ученика  треба утврдити узроке и тешкоће које ученици имају у савлађивању градива. О самом идентификовању ученика учествују школски педагог, предметни наставник, одељенски старешина, родитељ , а према потреби и школски лекар.

ДОПУНСКОМ НАСТАВОМ СЕ ОБУХВАТАЈУ :

  • ученици који долазе из других школа
  • ученици који су похађали наставу у иностранству
  • ученици који су због болести, породичних и других оправданих разлога дуже одсуствовали са наставе
  • ученици који стално заостају и тешко савладавају наставно градиво

Допунски рад се организује у току  наставне године, с тим што за неке ученике или групе ученика може да траје дуже или краће време, што зависи од узрока заостајања и потребног времена за савладавање садржаја.