Уџбеници

На основу члана 34. Закона о уџбеницима („Службени гласник РС“ бр. 27/2018 од 6.4.2018. године), на образложен предлог стручних већа за области предмета, Наставничко веће Гимназије „Светозар Марковић“ Јагодина, на седници одржаној дана 31.08.2023. године, донело је

ОДЛУКУ

o избору уџбеника који ће се користити од школске 2023/2024. до 2026/2027. године

  1. У Гимназији „Светозар Марковић“ у Јагодини, у периоду од школске 2023/2024. до 2026/2027. године, користиће се уџбеници наведени у прилогу ове одлуке, са одговарајућим образложењем, који чине њен саставни део,
  2. Уџбеници из става 1. ове одлуке изабрани су из важећег каталога одобрених уџбеника за гимназије и стручне школе.
  3. Ова одлука биће достављена Министарству просвете, науке и технолошког развоја, а објавиће се и на веб-сајту школе.

 О б р а з л о ж е њ е

Чланом 34. Закона о уџбеницима прописано је, између осталог, да се избор уџбеника врши за период од четири школске године и да одлуку о избору уџбеника доноси наставничко веће на образложен предлог стручних већа за области предмета, односно стручног већа за разредну наставу, као и да Школа из Каталога уџбеника бира уџбеник за сваки предмет у сваком разреду, о чему обавештава Савет родитеља. Oва одлука почиње да важи од 2023/2024. школске године и односи се на наредне четири године.

Директор школе,

Мирослав Вељковић

Документ можете преузети са следеће локације