Општа документа

Правилник о Програму наставе и учења за први разред гимназије – по новом (Друштвено језички смер, Општи смер, Природно-математички смер)
Преузми документ


Правилник изменама и допунама Правилника о програму наставе и учења за први разред гимназије и Програм наставе и учења за други разред гимназије – по новом (Друштвено језички смер, Општи смер, Природно-математички смер)
Преузми документ


Правилник о наставном плану и програму за гимназије – по старом (Друштвено језички смер, Општи смер, Природно-математички смер)
Преузми документ


Правилник о наставном плану и програму за смер – Обдарени ученици у филолошкој гимназији – живи језици – енглески језик
Преузми документ


Правилник о наставном плану и програму за смер – Ученици са посебним способностима за рачунарство и информатику
Преузми документ


Посебан колективни уговор за запосленим у основним и средњим школама и домовима ученика
Преузми документ


Каталог радних места у јавним службама и другим организацијама у јавном сектору
Преузми документ

Допуна – Каталог радних места пратећих и помоћно-техничких послова
Преузми документ


Правилник о обављању друштвено-корисног, односно хуманитарног рада
Преузми документ


Правилник о ближим условима за избор директора установа образовања и васпитања
Преузми документ


Правилник о програму опште и уметничке матуре
Преузми документ


Правилник о оцењивању ученика у средњем образовању и васпитању
Преузми документ


Правилник о сталном стручном усавршавању наставника, васпитача и стручних сарадника
Преузми документ


Правилник о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији
Преузми документ


Правилник о педагошкој норми свих облика образовно-васпитног рада наставника и стручних сарадника у средњој школи
Преузми документ


Правилник о изменама и допуни Правилника о евиденцији у средњој школи
Преузми документ

Правилник о евиденцији у средњој школи
Преузми документ


Правилник о упису ученика у средњу школу
Преузми документ


Приручник за самовредновање и вредновање рада школе
Преузми документ


Правилник о календару образовно-васпитног рада средњих школа за школску 2019/2020. годину
Преузми документ


Правилник о општим стандардима постигнућа за крај општег средњег образовања и средњег стручног образовања у делу општеобразовних предмета
Преузми документ


Правилник о јавним исправама које издаје средња школа
Преузми документ


Правилник о дипломама за изузетан успех ученика у средњим школама
Преузми документ


Правилник о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за гимназију
Преузми документ


Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност средњег образовања и васпитања
Преузми документ