Документа школе

Школски развојни план- документ 1

Школски развојни план- документ 2

Школски програм рада 2013-2017.година

Статут

Извештај о раду школе 2016-17

Годишњи план рада школе 2017-18


Правилници

Правилник заштите од пожара Гимназије

Преузми документ


Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених 2012. година

Преузми документ


Правилник о испитима у Гимназије

Преузми документ


Правилник о канцеларијском и архивском пословању Гимназије

Преузми документ


Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика у школи

Преузми документ


Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности ученика 2016. година

Преузми документ


Правилник о похваљивању и награђивању ученика Гимназије

Преузми документ


Правилник о општим стандардима постигнућа ученика на крају средње школе

Преузми документ


Правилник о понашању у школи

Преузми документ

Измене Правилника о понашању у школи 2012. година

Преузми документ


Правилник о раду 2013. година

Преузми документ


Правилник о систематизацији радних места

Преузми документ

Измене и допуне Правилника о систематизацији радних места

Преузми документ

Пословници

Пословник о раду наставничког већа

Преузми документ


Пословник о раду савета родитеља

Преузми документ


Пословник о раду школског одбора

Преузми документ