Kонкурс за доделу награда ученицима средњих школа за постигнуте успехе на признатим такмичењима у земљи и иностранству у току календарске 2018. године

0

На основу тачке 2. став 2. алинеја 4) Одлуке о образовању Фонда за младе таленте Републике Србије („Службени гласник РС”, бр. 71/08, 44/09, 37/11, 19/12, 86/12, 102/12, 56/13, 87/13, 64/14, 114/14, 59/15, 80/16, 101/16, 115/17, 50/18, 54/18 и 84/18) расписује се

КОНКУРС

ЗА ДОДЕЛУ НАГРАДА УЧЕНИЦИМА1СРЕДЊИХ ШКОЛА ЗА ПОСТИГНУТЕ УСПЕХЕ НА ПРИЗНАТИМ ТАКМИЧЕЊИМА У ЗЕМЉИ И ИНОСТРАНСТВУ У ТОКУ КАЛЕНДАРСКЕ 2018. ГОДИНЕ

 

Фонд за младе таленте Републике Србије (у даљем тексту: Фонд) награђује ученике средњих школа за постигнуте успехе на признатим републичким и међународним такмичењима у току календарске 2018. године.

По овом конкурсу кандидат може бити награђен само једном наградом и то за најбољи постигнут резултат у највишем рангу такмичења одржаног у току календарске 2018. године.

У зависности од висине обезбеђених средстава у буџету Републике Србије и броја кандидата који испуњавају све услове конкурса Фонд ће утврдити висине награда које ће се доделити у складу са Одлуком о образовању Фонда за младе таленте Републике Србије.

УСЛОВИ КОЈЕ КАНДИДАТИ ТРЕБА ДА ИСПУЊАВАЈУ СУ:

1. да су држављани Републике Србије или имају статус избеглицe;

2. да имају пребивалиште у Републици Србији, односно боравиште – за лица која имају статус избеглице;

3. да су у време освајања награде/места на признатим такмичењима имали статус ученика средње школе која има седиште на територији Републике Србије.

4. да су освојили једну од прве три награде/места у појединачној конкуренцији на признатим такмичењима која су одржана у периоду од 1. јануара 2018. године до 31. децембра 2018. године, изузев за област физичког васпитања где се награђује једно од прва три места/награде и у екипној конкуренцији.

ПРИЗНАТА СУ ТАКМИЧЕЊА КОЈА ИСПУЊАВАЈУ СЛЕДЕЋЕ КРИТЕРИЈУМЕ:

1. такмичења у појединачној конкуренцији, која су одржана у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2018. године и налазе се у категорији предмета такмичења на републичком и међународном нивоу у Календару такмичења и смотри ученика средњих школа за школску 2017/18. годину Број: 610-00-2720/2017-03 које је Министарство просвете, науке и технолошког развоја утврдило 27. децембра 2017. године (у даљем тексту Календар такмичења и смотри за школску 2017/18. годину), и такмичења у појединачној конкуренцији, која су одржана у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2018. године и која се налазе у категорији предмета такмичења на републичком и међународном нивоу у Календару такмичења и смотри ученика средњих школа за школску 2018/19. годину Број: 611-00-03358/2018-03 којe је Министарство просвете, науке и технолошког развоја утврдило 27. децембра 2018. године (у даљем тексту Календар такмичења и смотри за школску 2018/19. годину);

2. такмичења у појединачној конкуренцији, која су одржана у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2018. године, а која нису наведена Календарима такмичења и смотри за школску 2017/18 и 2018/19. годину, уколико у наведеним Календарима постоји такмичење ширег обухвата на истој организационој вертикали (на пример признаје се Балканска олимпијада у некој дисциплини уколико постоји одговарајућа Интернационална олимпијада у тој дисциплини и која је обухваћена Календарима такмичења и смотри за школску 2017/18 и 2018/19. годину, у категорији предмета такмичења на међународном нивоу);

3. такмичења у појединачној конкуренцији која су одржана у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2018. године и која су директно настала из постојећих такмичења која су обухваћена Календарима такмичења и смотри за школску 2017/18 и 2018/19. годину, у категорији предмета такмичења на међународном нивоу (на пример прерастање неке Балканске олимпијаде у Европску олимпијаду);

4. такмичења у појединачној конкуренцији, која су одржана у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2018. године и која се налазе у категорији предмета такмичења на међународном нивоу у Календару такмичења и смотри ученика основних школа за школску 2017/18. годину Број: 610-002073/2017-07 које је Министарство просвете, науке и технолошког развоја утврдило 22. децембра 2017. године и такмичења у појединачној конкуренцији, која су одржана у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2018. године и која се налазе у категорији предмета такмичења на међународном нивоу у Календару такмичења и смотри ученика основних школа за школску 2018/19. годину Број: 610-00-2449/2018-07 које је Министарство просвете, науке и технолошког развоја утврдило 26. децембра 2018. године, уколико је критеријум за учешће на такмичењу старосни, те су ученици првог разреда средње школе која има седиште на територији Републике Србије могли такође да се сврстају у одговарајућу јуниорску старосну категорију (на пример до 15,5 година).

5. у области: Физичког васпитања:

такмичења у појединачној и/или екипној конкуренцији која су одржана у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2018. године и која испуњавају критеријуме за награђивање ученика средњих школа за постигнуте резултате на такмичењима у области физичког васпитања (школских спортских такмичења) који су предвиђени Критеријумима за награђивање ученика средњих школа за постигнуте резултате на признатим такмичењима у области физичког васпитања и спорта које је усвојио Фонд Одлуком Број: 451-02-164/2019-04 1. априла 2019. године (погледати наведени документ који је саставни део Конкурса).

6. у области: Спорта:

такмичења у појединачној конкуренцији која су одржана у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2018. године и која испуњавају критеријуме за награђивање ученика средњих школа за постигнуте резултате у области спорта на званичним међународним спортским првенствима који су предвиђени Критеријумима за награђивање ученика средњих школа за постигнуте резултате на признатим такмичењима у области физичког васпитања и спорта које је усвојио Фонд Одлуком Број: 451-02-164/2019-04 1. априла 2019. године (погледати наведени документ који је саставни део Конкурса).

7. у области: Музичке и балетске уметности:

такмичења у појединачној конкуренцији која су одржана у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2018. године и налазе се у категорији предмета такмичења на републичком и међународном нивоу у Календару такмичења и смотри за школску 2017/18. годину и такмичења у појединачној конкуренцији која су одржана у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2018. године и налазе се у категорији предмета такмичења на републичком и међународном нивоу у Календару такмичења и смотри за школску 2018/19. годину;

такмичења у појединачној конкуренцији која испуњавају критеријуме за рангирање такмичења првог, другог и трећег ранга, а који су предвиђени у Стандардима за рангирање такмичења музичких и балетских такмичења у земљи и иностранству из области музичке и балетске уметности које је усвојио Фонд Одлуком Број: 451-02-164/2019-04 1. априла 2019. године (погледати наведени документ који је саставни део Конкурса).

ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ СУ КАНДИДАТИ ОБАВЕЗНИ ДА ДОСТАВЕ:

1. потпуну, својеручно потписану, пријаву на Конкурс која садржи све податке као у моделу пријаве (модел пријаве се налази на званичној интернет презентацији Фонда за младе таленте Републике Србије – www.fondzamladetalente.rs – или се може преузети у Министарству омладине и спорта, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 2, Палата Србија, источно крило, канцеларија 38 приземље), с тим да за малолетне кандидате, пријаву својеручно потписују родитељ/старатељ и кандидат;

2. уверење о држављанству кандидата (не старије од шест месеци), односно изјаву којом кандидат даје сагласност органу да прибави податке из службене евиденције, а за малолетне кандидате изјаву даје и потписује родитељ/старатељ у име кандидата (образац изјаве се налази на званичној интернет презентацији Фонда за младе таленте Републике Србије – www.fondzamladetalente.rs или се може преузети у Министарству омладине и спорта, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 2, Палата Србија, источно крило, канцеларија 38/приземље);

3. фотокопију важеће личне карте, односно очитану личну карту (уколико кандидат поседује биометријску личну карту са чипом), односно документ којим се доказује статус избеглице; за кандидате који немају личну карту потребно је доставити други документ или исправу из које је могуће утврдити пребивалиште кандидата, односно боравиште за лица која имају статус избеглице (на пример: копија важећег пасоша или уверење о пребивалишту);

4. оригинал потврду средње школе да је кандидат у време освајања награде/места на такмичењу за које се подноси пријава имао статус ученика средње школе која има седиште на територији Републике Србије која садржи све податке као у моделу потврде бр. 1 (модел потврде се налази на званичној интернет презентацији Фонда за младе таленте Републике Србије – www.fondzamladetalente.rs или се може преузети у Министарству омладине и спорта, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 2, Палата Србија, источно крило, канцеларија 38/приземље);

5. за доказ о оствареном резултату на такмичењу за које кандидат подноси пријаву на Конкурс, потребно је доставити:

за кандидате са оствареним резултатом на такмичењу које није из области физичког васпитања или из области спорта – оригинал потврду средње школе или организатора такмичења која садржи све податке као у моделу потврде бр. 2 (модел потврде се налази на званичној интернет презентацији Фонда за младе таленте Републике Србије – www.fondzamladetalente.rs или се може преузети у Министарству омладине и спорта, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 2, Палата Србија, источно крило, канцеларија 38/приземље.

за кандидате са оствареним резултатом на такмичењу из области физичког васпитања – оригинал потврду средње школе или организатора такмичења или Савеза за школски спорт Србије која садржи све податке као у моделу потврде бр. 2 (модел потврде се налази на званичној интернет презентацији Фонда за младе таленте Републике Србије – www.fondzamladetalente.rs или се може преузети у Министарству омладине и спорта, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 2, Палата Србија, источно крило, канцеларија 38/приземље);

за кандидате са оствареним резултатом на такмичењу из области спорта – оригинал потврду надлежног националног гранског спортског савеза која садржи све податке као у моделу потврде бр. 3 (модел потврде се налази на званичој интернет презентацији Фонда за младе таленте Републике Србије – www.fondzamladetalente.rs или се може преузети у Министарству омладине и спорта, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 2, Палата Србија, источно крило, канцеларија 38/приземље);

6. инструкцију или потврду банке за прилив средстава на лични динарски рачун кандидата. Текући рачун кандидата мора бити отворен на име и презиме кандидата и везан за јединствени матични број кандидата, а документ којим се доказује лични текући рачун кандидата треба да садржи личне податке кандидата.

*

Текст Конкурса, модел пријаве на Конкурс, образац изјаве за држављанство, модел потврде о статусу ученика средње школе, модел потврде о оствареном резултату на такмичењу и документа која су саставни део Конкурса (Календари такмичења и смотри ученика средњих школа за школску 2017/18 и 2018/19. годину Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Календари такмичења Олимпијских спортских игара ученика Републике Србије за школску 2017/18 и 2018/19. годину Савеза за школски спорт Србије, Критеријуми за награђивање ученика средњих школа за постигнуте резултате на признатим такмичењима у области физичког васпитања и спорта које је усвојио Фонд Одлуком Број: 451-02-164/2019-04 1. априла 2019. године и Стандарди за рангирање такмичења музичких и балетских такмичења у земљи и иностранству из области музичке и балетске уметности које је усвојио Фонд Одлуком Број: 451-02-164/2019-04 1. априла 2019. године) могу се преузети на званичној интернет презентацији Фонда за младе таленте Републике Србије – www.fondzamladetalente.rs и/или у Министарству омладине и спорта, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 2, Палата Србија, источно крило, канцеларија 38/приземље.

НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА НА КОНКУРС

Документација која је достављена без пријаве на Конкурс се одбацује и неће се разматрати.

Пријава која не садржи све податке по моделу пријаве објављеном на званичној интернет презентацији Фонда за младе таленте Републике Србије – www.fondzamladetalente.rs неће бити разматрана.

Рок за пријаву на Конкурс је од 8. априла до 10. маја 2019. године

Конкурсна документација се предаје на писарницу Министарства омладине и спорта или шаље поштом (обичном поштом, пошиљком са потврђеним уручењем – „А” и „АА”, пост експрес, курирском службом, доставном службом и сл.), с тим да је неопходно да конкурсна документација послата поштом приспе на писарницу Министарства омладине и спорта у року за конкурисање.

Благовремена је и пријава послата препорученом пошиљком (са ознаком „R” и бројем пошиљке) која је предата пошти у року за конкурисање (закључно са последњим даном рока за конкурисање).

Пријаве које нису достављене у наведеном року сматраће се неблаговременим и неће бити разматране.

Адреса на коју се конкурсна документација доставља:

МИНИСТАРСТВО ОМЛАДИНЕ И СПОРТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

БУЛЕВАР МИХАЈЛА ПУПИНА 2, 11070 БЕОГРАД

На коверти испод адресе Министарства обавезно написати: „Фонд за младе таленте – Конкурс за доделу награда ученицима средњих школа за постигнуте успехе на признатим такмичењима у земљи и иностранству у току календарске 2018. године”

Прелиминарна листа кандидата биће објављена на званичној интернет презентацији Фонда за младе таленте Републике Србије – www.fondzamladetalente.rs

Након објављивања Листе прелиминарних резултата Конкурса биће одређен период за жалбе и допуну документације у трајању од минимум седам дана од дана објављивања Листе. Све жалбе и допуне документације које пристигну у року који буде одређен и објављен заједно са Листом, биће разматране ради даљег одлучивања и усвајања Одлуке о Листи добитника награда по Конкурсу.

Све информације о конкурсу су објављене на званичној интернет презентацији Фонда за младе таленте Републике Србије – www.fondzamladetalente.rs

Све додатне информације могу се добити путем електронске поште: fond.konkursi@mos.gov.rs или путем телефона: 011-311-0785 сваког радног дана у периоду од 9:00 до 12:00 часова.

Комплетну конкурсну документацију у ЗИП формату можете преузети овде.

 

 

НЕМА КОМЕНТАРА

ПОСТАВИ ОДГОВОР